محمد رضا صافی

درباره من

دکتر محمد رضا صافی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

لطفا به فایل شرح حال علمی مراجعه کنید....

محقق گوگل

(1402/3/14)

استنادات

191

h-index

7

i10-index

5

مؤلفین همکار

13

اسکوپوس

(1399/6/1)

استنادات

0

مقالات

0

h-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1391-1393

رییس پردیس علوم پایه

دانشگاه سمنان

1377-1392

مدیر نمایندگی کانون فرهنگی آموزش در شهرستان بم

موسسه خوارزمی بم

در سال 1377 موسسه آموزشی خوارزمی را در شهرستان بم راه اندازی کردیم که شامل دبیرستان و کلاس های آزاد و نمایندگی قلم چی بود. این موسسه هم اکنون در حال کار است ولی من تا سال 1392 همکاری داشته ام.

1378-1382

رييس دانشکده بم دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1386-1388

رییس گروه هتل داری و جهانگردی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1389-1393

رییس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1376-1378

معاون دانشکده بم دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1374-1376

مدیر گروه ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A mathematical model for scheduling of transportation, routing, and cross-docking in the reverse logistics network of the green supply chain
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9221221003, ^محمد رضا صافی*, ^محسن شفیعی نیگابادی
On Reformations of Riesz Theorem in 2-Hilbert spaces
CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA(2014)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
On Reformations of Riesz Theorem in 2-Hilbert spaces
CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA(2014)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
On Reformations of orthogonality in 2-Hilbert spaces
Mitteilungen Klosterneuburg(2014)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
On Reformations of orthogonality in 2-Hilbert spaces
Mitteilungen Klosterneuburg(2014)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
Note on “A new method for solving interval and fuzzy equations; Linear Case”
INFORMATION SCIENCES(2014)
^محمد رضا صافی, محمود پری پور
Solving Fixed Charge Transportation Problem with Interval parameters
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2013)
^محمد رضا صافی
ON REFORMATIONS OF 2–HILBERT SPACES
(2013)
^مجید اسحاقی, ^محمد رضا صافی, Y.J Cho
Diagnosis and Resolution of Infeasibility in The Constraint Method for Solving Multi Objective Linear Programming Problems
(2012)
^محمد رضا صافی
Testing Copositivity via Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Algorithm
9th International Iranian Operations Research conference(2016-04-27)
9211316002*, 9211520001, ^محمد رضا صافی
An extension of the maximum probability model for solving random interval multi-objective programming problems
9th International Iranian Operations Research conference(2016-04-27)
9111520001*, ^محمد رضا صافی
Infeasible path following alghorithm for linear fractional programming
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^محمد رضا صافی
روشی نو برای حل مسایل برنامه ریزی خطی با پارامترهای تصادفی بازه ای
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^محمد رضا صافی
یک روش جدید برای مسائل برنامه ریزی خطی بعلاوه کسری خطی با استفاده از الگوریتم داینکل باخ
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^محمد رضا صافی
Formulation of Stochastic Interval Programming Using Fractile Model
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^محمد رضا صافی
Solving Random Fuzzy Linear Fractional Programming with Possibilistic Value at Risk (pVaR)
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^محمد رضا صافی
Interval – valued solid transportation problem: a new approach
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران(2013-08-27)
^محمد رضا صافی
Stackelberg solutions for fuzzy random two – level linear fractional programming by probability maximization with possibility
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران(2013-08-27)
^محمد رضا صافی
حل مسائل کسری – خطی با روش امکانی
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2013-05-08)
^محمد رضا صافی
soft set theory and decision making with L experts
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2013-05-08)
^محمد رضا صافی
Post optimal Analysis in Fuzzy Multi Objective Linear Programming Problems
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2013-05-08)
^محمد رضا صافی
Solving Interval- Valued Bi-level Linear Fractional Programming Problems
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2013-05-08)
^محمد رضا صافی
حل مسایل خطی کسری با روش امکانی
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران(2013-05-08)
^محمد رضا صافی
تحلیل حساسیت مسئله انتخاب سبد سهام
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^محمد رضا صافی
استفاده از برنامه ریزی کسری خطی برای حل مسئله ی پرتفوی
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
^محمد رضا صافی
بررسی و حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با بازده نامطمئن با استفاده از شبکه های عصبی
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
دکتر علیرضا ناظمی, ^محمد رضا صافی
an approach for solving stochastic multi-objective linear fractional programming problem
پنجمین همایش ملی تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور(2012-11-20)
^محمد رضا صافی
تحلیل پس بهینگی در مسایل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفی
the 6th international conference on fuzzy information and engineering(2012-10-25)
^محمد رضا صافی
a new approach for solving decentralized bi-level linear fractional programming problems
دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2012-10-23)
^محمد رضا صافی
solving fuzzy stochastic multi_objective linear programming problems based on an expectation model and a fuzzy inequality relation
دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران(2012-10-23)
^محمد رضا صافی
Illustrating the Difficulties of Zimmermann Method for Solving the Fuzzy Linear Programming by the Geometric Approach
the 4th International Joint Conference on Computational Intelligence(2012-10-05)
^محمد رضا صافی
2-Inner Product Space
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
پايان نامه
مجيدي نسب سجاد(تاریخ دفاع: 1389/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هم محلي طيفي چبيشف براي حل معادلات برگر
حبيب اللهي عليشاه اكرم(تاریخ دفاع: 1390/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
منصوري مژگان(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زارع مرزوني حسين(تاریخ دفاع: 1389/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كرماني الهه(تاریخ دفاع: 1389/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جهانشاهي مطهره(تاریخ دفاع: 1389/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل همگرايي نيمه موضعي نوع كانترويچ براي روش هاي نيوتن ناكامل
آقاميرزايي آقامحلي شعبان(تاریخ دفاع: 1390/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر برنامه ريزي خطي
فيروزي سكينه(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر كاربرد توابع مرتب كننده در مسئله برنامه ريزي خطي فازي
معيني فرزانه(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئله فروشنده دوره گرد چندگانه
پورسليمي سميه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك معيار فوق كارايي برپايه مكمل ها در تحليل پوششي داده ها
خان محمدي سميه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
غرقابي مهديه(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رستميان سميه(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
فرزانه الهام(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رزمجو آلاله(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
عظيمي فر نرگس(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
قهرماني الهه(تاریخ دفاع: 1391/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رمضاني تكتم(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حيدريان مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اسمعيل نژادانزابي ناهيد(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بقال نژاد اكرم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
درويش متولي هنگامه(تاریخ دفاع: 1391/10/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك مدل شبكه عصبي كارا براي حل مسائل انتخاب سبد سرمايه
اميدي فرحناز(تاریخ دفاع: 1392/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از نظريه امكان در برنامه ريزي خطي با متغيرهاي تصادفي- فازي
كرباسي ولاشاني دل آراء(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه دوگان در مسائل برنامه ريزي خطي بازه اي چندهدفي
فولادي پرديس(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مسئله برنامه ريزي چندهدفي خطي كسري فازي
سعدالدين مجيد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبكه هاي عصبي براي حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي
مافي شهاب الدين حيدر(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سبد سرمايه با استفاده از سبد سرمايه
باقري امين(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي خطي چندهدفي با پارامترهاي تصادفي
عزيزي مژگان(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بكارگيري روابط متعامد در مسئله تخصيص مقدار ويژه جزئي از سيستمهاي كنترل مرتبه بالا
دهبندي دودانگي رقيه(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قيمت گذاري مشتقات و كاربرد براي اختيارات مانعي
عباسي بهزاد(تاریخ دفاع: 1392/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ابارشي مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : دكتري
مباحثي در فضا هاي -2 نرم و كاربردها
ديواندري علي(تاریخ دفاع: 1393/11/18) ، مقطع : دكتري
رويكرد جديد در محاسبه عدد k – مستقل گرافهاي خاص
مداح شيدا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم گراديان مزدوج مقياس بندي شده براي بهينه سازي نامقيد
ابوالقاسمي پريسا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوگاني مسائل كسري خطي چندهدفي
دهيني مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي كسري با تابع قدرمطلق
صحافي الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئله برنامه ريزي خطي بعلاوه خطي كسري
شاهرخ اسماعيل(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده كارا در تحليل پوششي داده ها با توجه به واحد تصميم گيرنده ايده آل و ضد ايده آل با وزن هاي مشترك
عباسي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
داده هاي بازه اي بدون محدوديت هاي علامت در تحليل پوششي داده ها
احمدپور منيره(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسترسي ساختاري شبكه هاي عصبي براي محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس متقارن
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بازده بازار سهام با روش انتروپي و شبكه هاي عصبي
صارمي نمين شميم(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي تصادفي بازه اي
ارجمند زاده زيبا(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : دكتري
برنامه ريزي حمل و نقل كسري-خطي غير قطعي
قاسمي سيد مجتبي(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : دكتري
سنجش كارايي به وسيله مدل تحليل پوششي داده اي فازي
صمصامي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل كسري خطي چند هدفي با رويكرد فازي
فلاح ابراهيم(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شرايط بهينگي KKT براي مسائل برنامه ريزي خطي چند هدفه بازه اي
حسيني خواه طاهره(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسائل برنامه ريزي چند هدفي خطي بازه اي با وزن هاي بازه اي
اكبري فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدد احاطه گر و ريشه هاي چندجمله اي رنگي
عزيزالدين نازنين(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در برنامه ريزي نيمه معين و كاربردهاي آن
نبوي سيدسعيد(تاریخ دفاع: 1397/07/19) ، مقطع : دكتري
مسئله برنامه ريزي خطي با پارامترها و قيود فازي نوع 2 بازه اي
يوسفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي خطي چندهدفي فازي نوع 2
احمديان مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك روش دوقطبي در حل مسائل برنامه ريزي خطي چندهدفي فازي
بهرامي حديث(تاریخ دفاع: 1396/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل يكپارچه از زمان بندي حمل و نقل،مسير يابي و بارانداز متقاطع در زنجيره تامين سبز
طباطبائي سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
مدل سازي نقش عامل فاكتورهاي اجتماعي در ارزيابي رشد بهرو وري بانك ها و مووسات اعتباري
ايرانمنش مجيد(تاریخ دفاع: 1397/07/19) ، مقطع : دكتري
محاسبه مقادير صحيح نرخ هاي سايه اي در مسائل برنامه ريزي خطي درحالت تباهيدگي
معيني فريبا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از بهينه سازي فازي و تصادفي در بودجه بندي و برنامه ريزي تبليغات تلويزيوني
مشمول ده ايجي سميه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كارايي ? – سره و كارايي سره قوي در مسائل بهينه سازي چندهدفي
رحمتي نسب زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود و توسعه مدل نگاشت شناختي فازي چند لايه اي براي طراحي مدل پوياي ارزيابي و توانمد سازي زنجيره تامين پايدار ( مورد مطالعه صنعت پتروشيمي)
سنگبر محمدعلي(تاریخ دفاع: 1400/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي مدل رياضي درمان توسط آنكوليتيك و مهاركننده
فرشيدي فر حديث(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكرد جديدي براي حل مسائل برنامه ريزي كسري خطي با پارامترهاي فازي شهودي
عباسعلي نژاد كلائي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوگان چندهدفي براي مسائل برنامه ريزي نيمه معين محدب
خنجري فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته، تحت عدم قطعيت
معيني نيا حديث(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي برنامه ريزي چندهدفه براي مديريت زنجيره تامين سبز
نبوي سيده جميله(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي شبكه زنجيره تأمين سبز براي كاهش انتشار كربن با استفاده از مسئله كوله پشتي و ضرايب لاگرانژ
علي ابادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي بهينه سازي فازي در زنجيره تأمين سبز
طوفان ماريا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
msafi@semnan.ac.ir
(+98)2331535735

فرم تماس